ویدئوی خاص و مفهومی درمورد این جمله که می گوید تمرکز روی چیزهای کم ارزش باعث ندیدن خطر در کمین می شود. با شرکت در انتخابات خطرات جدی را از سر کشور رفع می کنیم.