درادامه خاطره فساد ستیزی در غرب و شهر استاکهلم شهاب حسینی در برنامه همرفیق خانم پانته آ بهرام تیکه جالبی به مسئولین انداخت.