هنگامی که یک قطار وسایل نقلیه زرهی را حمل می کند برای پیاده سازی از رمپ ها، جرثقیل ها و تکنسین ها برای پایین آوردن استفاده می شود. از لحاظ تئوری روش دیگری وجود ندارد اما در شوروی روش دیگری وجود دارد.بدون جرثقیل، بدون رمپ T-34 ها از قطار تخلیه می شوند.