مانور نظامی امارات و اسرائیل و ایجاد ناتوی عربی برای حمله به ایران، آمریکا برای حمله به ایران به صورت مستقیم جنگ نمیکند برای جنگ با ایران صدام جدید میسازد.