هموطن، آقایِ رئیسی درد فقر را نشنیده، بلکه لمس کرده.