مجری از دکتر همتی می پرسه در 90 ثانیه برنامه خود را برای اشتغال جوانان توضیح بدید وی در مورد استرسی که دختران بدحجاب بعد از دریافت تذکر می گیرند صحبت نمودند.