با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم؛ خوانش بخشی از وصیتنامه امام راحل توسط مقام معظم رهبری به مناسب سالروز رحلت ایشان مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ