استوری امام رضایی با نوای مجتبی رمضانی، خیال کن؛ نشستی کنج گوهر شاد؛ نگات به گنبدش افتاد؛ چه حس شیرینی.