انتخابات و مشارکت سیاسی مردم؛ تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان مرکزی.