دل چه صفا گیرد از دعای توسل؛ حالِ دعا گیرد از دعای توسل. مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.