توصیه های پزشکی در مورد قبل و بعد از زدن واکسن کرونا.