بازی الگوسازی هماهنگی چشم و دست جهت افزایش مهارت دیداری مناسب 4 سال به بالا.