با سیب خیلی کارها می شه کرد یکی از این تزیینات و میوه آرایی ها با سیب حالت تم سنجابی هست که در این کلیپ می بینید.