امام خمینی: من کار ندارم کی رئیس‌جمهور بشه... تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان مرکزی.