دو تا اباعبدالله یکی رییس مذهب یکی عزیز زینب، داره یه اباعبدالله حرم و شور اربعین، داره یه اباعبدالله یه مزار خاکی همین، غربت گریه و ناله آخره ماه شواله، روضه حضرت صادق یک گریزش به گوداله، غریب آقام؛ مناسب استوری و وضعیت واتساپ شهادت رییس مذهب جعفری شهادت امام صادق (ع)