رسانه لندنی سعودی اینترنشنال درست یک روز پس از پیام سازمان تروریستی منافقین برای تحریم انتخابات و تحریک قومیت ها برای خودمختاری، با تهیه ویژه برنامه ای همسو با این سازمان تروریستی، سناریوی پروژه "از تحریم صندوق تا تجزیه" را در دستور کار خود قرار داد!