صحبت های استاد قرائتی درمورد اینکه ملاک رفتار مسلمان ایمان است باید نسبت به هرچیزی واکنشی داشت بی تفاوتی نداریم.