کلیپ گرم کردن بدن در نرمش ها و تقویت عضلات پهلو و پا از شبکه آموزش سیما.