حرف خواهر پانته‌ آ بهرام که با واکنش منفی برخی کاربران فضای مجازی رو به رو شد برخی‌ از کاربران از اظهار نظر خواهر این بازیگر برداشت دارند که به طبقه معیشتی برخی مردم توهین شده است.