در این کلیپ خانم دکتر روانشناس سارا هاشمی درباره چگونگی معذرت خواهی از همسر راهنمایی می کنند.