قسمت شصت و نه از برنامه کودکانه قلقلک؛ جیکا برای فوتبال دیدن هم خیلی به تلویزیون نزدیک شده و هم نمی ذاره بقیه تماشا کنند باید بدونه که این کار خوبی نیست.