امام خمینی رحمت الله: نگویید که دیگران رای میدهند، من هم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی، اون روستایی هم که در مزرعه خودش کار می کند باید رای بدهد این تکلیف است تکلیف الهی است.