کلیپ استوری در مورد عشق و ارادت سرشار شهید خلیلی به رهبر معظم انقلاب.