ویدئوی جالب از مردم که پرسیده می شود سه کار خوب دولت که می خواهید ادامه پیدا کند نام ببرید واکنش مردم دیدنی است.