کلیپ انیمیشن طنز رد مورد انتخابات در زمان های بسیار قدیم.