با قدی خلاقیت و استفاده از دست می توان نقاشی هایی برای پرورش استعداد کودکان ایجاد کرد در این قسمت نقاشی شتر با طرح انگشتان دست می بینیم.