به گفته او:"این اسرائیل است که همه حقوق فلسطینی ها را از آنها گرفته و با رفتار نژادپرستانه و سلب حقوق اولیه انسانی، چاره ای جز مقاومت برای فلسطینی ها باقی نگذاشته است"