من به هیچ صراطی بجز راه تو مستقیم نمی شم، تا علی بابای شیعه ها باشه یتیم نمیشم، راست می گن که هیچ کجا خونه بابا نمیشه، من به هیچ کجا جز نجف مقیم نمی شم؛ کلیپ کوتاه مداحی آقا مهدی رسولی