چرا در عصر اطلاعات و ارتباطات هم بعضی بچه‌ها از درس خواندن جا می‌مانند؟