یک سال از کشته شدن جورج فلوید گذشته. اتفاقی که جنبش سیاهان آمریکا رو دوباره فعال کرد و اعتراضات به نوع برخورد پلیس با این بخش از جامعه آمریکا رو شعله ور کرد. اما بد نیست درباره رفتار مردم معمولی آمریکا با سیاهان هم داستان هایی رو بشنویم که عجیب اند اما واقعی.