الا شهر حماسه، شهر خرم؛ تو را دست خدا آزاد کرده است. استوری موشن سالروز آزادسازی خرمشهر.