ویئوی آموزشی در بستن شال که به طور کامل گردن را پوشش می دهد خیلی زیبا و ساده