امروز روز قدس،یکی از شکوهمند ترین مناسبات اسلامی است، امروز تمام امت رسول خدا حضرت محمدﷺ، واحد و متحد میشوند، وکودک کشی و ناعدالتی، و ضد انسان بودن رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم میکنند.