طبق آخرین آمار اعلام‌شده دو میلیون دانش‌آموز در این دوپایه نهم و دوزادهم مشغول تحصیل هستند. این دو میلیون نفر دست‌کم برای 9 امتحان می‌بایست در محل آزمون خود حاضر شوند.