مشاهدات میدانی خبر از شلوغی و بی‌نظمی در مراکز خانه‌های بهداشت دارد اما در شهر شیراز برای اولین بار طرح واکسیناسیون کرونا برای سالمندان در خودرو اجرایی شد.