لطفا در منزل به جای مشغول شدن با گوشی با خانواده تان صحبت کنید و از روابط صمیمی خانوادگی لذت ببرید.