بیان سیره حکومت حضرت علی علیه السلام در بیان استاد شهید مرتضی مطهری ساده زیستی و انسانیت