برشی از سریال ماندگار امام علی علیه السلام که واکنش مالک اشتر به خیانت بعضی از سپاه صفین است مانند اشعث