گزینه بالادستی میدانی که قدرت چانه زنی در حوزه ی دیپلماسی را فراهم کرده است.این تفکر شهید و مجاهد بزرگ سردار عزیز اسلام حاج قاسم سلیمانی بود که بزرگ ترین دیپلماسی عزت در جهان را ترسیم کرد.