قدرت و نظم در چرخه هستی در این کلیپ کوتاه فرایند بوجود آمدن زنبورهای کارگر از لارو تا بلوغ را به طور سریع می بینیم.