نوحه سخت است به ناموس کسی راه ببندند. با نوای محمد حسین پویانفرعصر ٢١ رمضان هیئت الزهرا.