کلیپ بسیار عالی برای بوجود آوردن یک شب قدر خوب و معنوی و اعمالی که باید انجام دهیم.