ویدئوی خاص برای کیفیت انجام اعمال شب قدر شبی که مقدرات نوشته می شود.