در شب قدر به الطاف و عطا محتاجم... به اثرهای دعای رفقا محتاجم ... استوری مناجات مهدی رسولی برای شب های قدر.