از خدا خواستم جای آن چشم بگیرم که تماشایت کنم! علی پدر خاکی و ما بچه خاکی توییم ...