این اقا مدعی بود کاندید نخواهد شد! اما حتی فیلم انتخاباتی خود را هم اماده کرده است؛ چند ثانیه نخست فیلم تبلیغاتی او را ببینید.