خانم مریم محبی کارشناس رسانه در این کلیپ درمورد موضوع مهم مدیریت زمان در فضای مجازی با عنوان جبر رسانه ای صحبت می کنند.