یه بغل خنده رو با خودت ببر هر جا، شادی رو ببخش به آدمهای دنیا، هر جا دیدی که لبی نمی خنده، هدیه کن تو گل لبخند رو به لبها؛ ترانه کودکانه شاد و پر انرژی در کلبه عمو پورنگ