خدایا چقدر از گناهانم توبه کردم و دوباره به آنها برگشتم؛ کلیپ مناجات رمضانی بنده در با خدا