کلیپی جالب با محاسبه جاذبه هر سیاره مقدار ارتفاع پرش انسان را به تصویر می کشد.